Podmienky používania


Etický kódex

Spoločnosť Zoznam, s.r.o. je členom skupiny Deutsche Telekom  („DT“). Zamestnanci skupiny sa vo svojej práci riadia Etickým kódexom, ktorý vychádza zo zadefinovaných firemných hodnôt a určuje pravidlá správania k sebe navzájom a k externým partnerom. Dodržiavanie  kódexu je záväzné pre všetkých zamestnancov spoločností skupiny DT, ktoré sa tak stávajú dôveryhodným partnerom pre dodávateľov a zákazníkov. Základnými princípmi rozhodovania vedúcich ako aj radových zamestnancov sú morálka, etika, právne normy a firemné hodnoty. Prioritou pre zamestnancov je zvyšovanie hodnoty firmy a korektný prístup k potrebám a želaniam zákazníkov. Akceptovaním Etického kódexu zamestnanci vyjadrujú svoju lojalitu voči firme a správaním v zmysle firemných hodnôt posilňujú svoju a firemnú sociálnu zodpovednosť. Otvoriť etický kódex.