Právne informácie


Podmienky Zoznam.sk 

upravujú základné zásady používania webových stránok spoločnosti Zoznam.sk  a sú záväzné pre všetkých návštevníkov portálu zoznam.sk  a spravodajských webových stránok na doméne topky.sk.  Spoločnosť Zoznam, s.r.o.  je oprávnená tieto podmienky jednostranne zmeniť, preto odporúčame naším používateľom, aby sa pravidelne oboznamovali s ich aktuálnym znením - prečítať celé znenie podmienok Zoznam.sk.

Etický kódex

Spoločnosť Zoznam, s.r.o. je členom skupiny Deutsche Telekom  („DT“). Zamestnanci skupiny sa vo svojej práci riadia Etickým kódexom, ktorý vychádza zo zadefinovaných firemných hodnôt a určuje pravidlá správania k sebe navzájom a k externým partnerom. Dodržiavanie  kódexu je záväzné pre všetkých zamestnancov spoločností skupiny DT, ktoré sa tak stávajú dôveryhodným partnerom pre dodávateľov a zákazníkov. Základnými princípmi rozhodovania vedúcich ako aj radových zamestnancov sú morálka, etika, právne normy a firemné hodnoty. Prioritou pre zamestnancov je zvyšovanie hodnoty firmy a korektný prístup k potrebám a želaniam zákazníkov. Akceptovaním Etického kódexu zamestnanci vyjadrujú svoju lojalitu voči firme a správaním v zmysle firemných hodnôt posilňujú svoju a firemnú sociálnu zodpovednosť. Otvoriť etický kódex.