Reklamné články


PR ČLANKY

- efektívny nástroj na budovanie brand awareness a vzťahu k stakeholderom klienta

- umožňuje účinne zasiahnuť cieľovú skupinu podľa tematických webov

- možnosť do článku vložiť hypertextový odkaz, obrázky, video

- potenciál virality pri texte vytvorenom s ohľadom na cieľovú skupinu a tematiku portálu 

PR články - Reklamné články

 • magazín (webová stránka) a dátum zverejnenia sú určené v objednávke /zmluve,
 • špecifikáciu zverejnenia v určitej sekcii magazínu a konkrétny čas zverejnenia určuje s konečnou platnosťou spol. Zoznam, pričom sa snaží zohľadniť požiadavky objednávateľa,
 • v dohodnutý deň je PR článok zverejnený na prvej pozícii v príslušnej sekcii, kde sa  zobrazuje dovtedy, kým ho nenahradí iný článok,
 • z článku môže smerovať obmedzený počet preklikov/ hyperlinkových prepojení/ na webovú stránku objednávateľa, koncového klienta alebo produktu alebo služby klienta; konkrétny počet hyperlinkových prepojení z jedného PR článku podlieha schváleniu spol. Zoznam,
 • text musí byť v slovenskom jazyku,
 • PR článok je potrebné dodať v termíne podľa VOP

Podklady pre zverejnenie PR článkov musia obsahovať: 

 • Nadpis PR článku: minimálne 50 a maximálne 75 znakov,
 • Perex PR článku: minimálne 300 a maximálne 350 znakov,
 • Text PR článku: rozsah maximálne jedna strana A4, typ písma: Times New Roman, veľkosť písma: 12, riadkovanie: 1,5
 • Fotografie: minimálne 1 a maximálne 7 ks, s uvedením, ktorá z nich bude hlavná (titulná), a ktoré budú v tele článku alebo v galérii k článku (a ak je to potrebné, aj uvedenie autora fotografií), rozmery približne 800*600 pixelov, pomer strán hlavnej fotografie je 4:3, stručný popis ku každej fotografii,
 • Určenie, z ktorého slova v článku má smerovať hyperlink a kam má byť presmerovaný.

Akékoľvek odchýlky od stanovených pravidiel podliehajú schváleniu spol. Zoznam.

Bližšie informácie o propagácii klienta formou článkov sú zverejnené v Pravidlách spolupráce medzi inzerentmi  a redakciou  tu.