Reklamné články


PR ČLÁNOK SO SÚŤAŽOU

- Možnosť súťaže prostredníctvom SMS

- Možnosť súťaže individuálne dohovoreným spôsobom s obchodným oddelením

- Efektívny nástroj na budovanie brand awareness, uvedenie produktu na trhu a podpory predaja

- Umožňuje účinne zasiahnuť cieľovú skupinu podľa tematických webov

- Možnosť do článku vložiť hypertextový odkaz, obrázky, video

- Potenciál virality pri texte vytvorenom s ohľadom na cieľovú skupinu a tematiku    portálu

- Výhry do súťaže sú nákladom klienta

- Možnosť  sprostredkovania databázy zapojených užívateľov v závislosti od spôsobu mechanizmu súťaže. V prípade záujmu o poskytnutie databázy, je potrebné požiadavku vopred komunikovať s obchodným oddelením

Technická špecifikácia súťaže prostredníctvom SMS:

 

Podklady k súťaži tvorí reklamný článok a súťažná otázka.

 • magazín (webová stránka) a dátum zverejnenia sú určené v objednávke /zmluve,
 • špecifikáciu zverejnenia v určitej sekcii magazínu a konkrétny čas zverejnenia určuje s konečnou platnosťou spol. Zoznam, pričom sa snaží zohľadniť požiadavky objednávateľa,
 • v dohodnutý deň je článok so súťažou uverejnený na prvej pozícii v príslušnej sekcii, kde sa zobrazuje dovtedy, kým ho nenahradí iný článok,
 • z článku môže smerovať obmedzený počet preklikov/ hyperlinkových prepojení/ na webovú stránku objednávateľa, koncového klienta alebo produktu alebo služby klienta; konkrétny počet hyperlinkových prepojení z jedného článku podlieha schváleniu spol. Zoznam,
 • text musí byť v slovenskom jazyku,
 • článok je potrebné dodať v termíne podľa VOP

Podklady musia obsahovať: 

 • Nadpis článku: minimálne 50 a maximálne 75 znakov,
 • Perex článku: minimálne 300 a maximálne 350 znakov,
 • Text článku: rozsah maximálne jedna strana A4, typ písma: Times New Roman, veľkosť písma: 12, riadkovanie: 1,5
 • Termín trvania súťaže
 • Súťažnú otázku s 3 možnosťami odpovede a jedinou správnou
 • Presné definovanie výhry a počtu výhercov
 • Fotografie výhry
 • Fotografie k článku súťaže: minimálne 1 a maximálne 7 ks, s uvedením, ktorá z nich bude hlavná (titulná), a ktoré budú v tele článku alebo v galérii k článku (a ak je to potrebné, aj uvedenie autora fotografií), rozmery približne 800*600 pixelov, pomer strán hlavnej fotografie je 4:3, stručný popis ku každej fotografii,
 • Určenie, z ktorého slova v článku má smerovať hyperlink a kam má byť presmerovaný.

Akékoľvek odchýlky od stanovených pravidiel podliehajú schváleniu spol. Zoznam.