Katalógová reklama


Obchodné podmienky reklamy v Katalógu firiem

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť Zoznam, s.r.o., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 029 076, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B ("Zoznam"), prevádzkovateľ internetového portálu www.zoznam.sk, je oprávnený poskytovať reklamné služby na webovom sídle na doméne www.zoznam.sk. Súčasťou www.zoznam.sk je Katalóg firiem ("Katalóg"), v ktorom Zoznam zverejňuje reklamu tretích strán vo forme odkazov a krátkych charakteristík, ktoré slúžia na podporu a propagáciu výrobkov a služieb tretích strán a na prezentáciu samotnej tretej strany ("Firemný profil").

 2. Pojem Podmienky alebo pojem OP označujú tieto obchodné podmienky reklamy v Katalógu firiem.

 3. Pojem Reklamné služby podľa týchto OP označuje plnenia podľa aktuálnej ponuky Zoznamu, ktoré sú charakterizované v týchto Podmienkach.

 4. Pojem Zvýhodnené služby podľa týchto OP označuje služby Zoznamu alebo tretích strán, ktoré môže za zvýhodnené ceny čerpať Zákazník Zoznamu, ktorý využíva niektorú zo služieb Firemný profil.

 5. Pojem Doplnky podľa týchto OP označuje rozširujúce funkcionality Firemného profilu, ktoré sú Zákazníkovi dostupné za cenu podľa Cenníka na vopred určené obdobie; cena všetkých dostupných Doplnkov je zahrnutá v cene za Plný firemný profil.

 6. Zákazník je fyzická osoba podnikateľ, vrátane fyzických osôb, ktoré dosahujú príjmy z vytvorenia alebo z použitia diela a to bez ohľadu na skutočnosť, či majú postavenie samostatne zárobkovo činných osôb v zmysle aktuálne platných zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení, alebo právnická osoba, vrátane sprostredkovateľskej reklamnej alebo mediálnej agentúry, ktorá uzatvorila so Zoznamom Zmluvu o zverejnení Firemného profilu alebo iných služieb podľa týchto OP.

 7. Tieto OP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých dohôd a zmlúv a objednávok o poskytovaní služieb v Katalógu firiem na internetovom portáli Zoznam.sk a podmienky tu ustanovené je možno meniť len na základe písomnej dohody medzi Zákazníkom a Zoznamom.

II. Zmluva

 1. Zmluva o poskytnutí služieb podľa týchto OP ("Zmluva") je uzatvorená, (i) ak Zákazník vyplní a záväzne potvrdí formulár s údajmi potrebnými na vytvorenie Firemného profilu a vyjadrí súhlas s týmito OP alebo (ii) podpisom Zmluvy v písomnej forme.

 2. Zákazník môže meniť jednotlivé údaje uvedené v jeho profile v Katalógu firiem, ak sa prihlási do administračného rozhrania pomocou prihlasovacieho mena a hesla alebo úpravy vykoná na základe požiadaviek Zákazníka Zoznam.

 3. Zákazník si môže doobjednať ďalšie služby počas trvania zmluvy (i) online po prihlásení sa do služby Firemný profil, (ii) telefonicky, (iii) emailom, (iv) písomnou Zmluvou.

 4. Zákazník je povinný uvádzať pravdivé údaje, ktoré sú označené ako povinné.

III. Vytvorenie Firemného profilu

Údaje vo Firemnom profile obsahujú základné údaje o Zákazníkovi a musia byť v súlade s pokynmi uvedenými v pomocných textoch ("Pomocník"), ktorý je prílohou týchto OP. Zoznam vykonáva kontrolu údajov uvedených Zákazníkom a je oprávnený upraviť ich tak, aby vyhovovali kritériám zverejnenia. Zoznam je tiež oprávnený podľa vlastnej úvahy nezverejniť vytvorený Firemný profil, a to najmä v prípade, ak by jeho zverejnenie bolo v rozpore s týmito OP.

IV. Druhy Firemných profilov

 1. Zákazník si môže v Katalógu vytvoriť jeden z nasledujúcich Firemných profilov:
  • A: Základný firemný profil
   • obsahuje stručné informácie o činnosti Zákazníka v rozsahu max. 120 znakov;
   • zaručuje vyhľadateľnosť na web stránke Zoznam.sk;
   • umožňuje Zákazníkovi vykonávať úpravy svojho profilu v systéme online;
   • zaradenie do jednej až troch sekcií v Katalógu podľa predmetu činnosti s jednotným popisom a jednou url adresou;
   • Firemný profil sa zobrazuje v sekciách na pozícii po Plných firemných profiloch;
   • Zoznam môže zmeniť zaradenie do sekcií navrhovaných Zákazníkom, pokiaľ si Zákazník nevybral sekcie Katalógu zodpovedajúce jeho predmetu činnosti a zameraniu, Zoznam je oprávnený preradiť existujúci Firemný profil do sekcií/sekcie podľa vlastného posúdenia;
   • umiestnenie a vyhľadateľnosť v Katalógu do 14 pracovných dní od uzatvorenia Zmluvy.

 

  • B: Základný firemný profil s doplnkami
   Zákazník využívajúci službu Základný firemný profil má možnosť využiť jeden alebo viacero Doplnkov podľa aktuálnej ponuky na vopred dojednané obdobie. Jednotlivé Doplnky v ponuke k Firemnému profilu sú nasledovné:
   • Logo - logo spoločnosti, služby alebo produktu Zákazníka v požadovanom formáte
   • Videoprezentácia - krátke video prezentujúce Zákazníka
   • Galéria - obrázková galéria s maximálne 21 fotografiami
   • Dokumenty - dokumenty vo formáte .pdf na podporu Zákazníka (napr. jedálne lístky, podmienky služby, cenníky, produktové listy a pod.)
   • Viac kľúčových slov - možnosť využiť rozšírenie na 500 znakov pre výber kľúčových slov
   • Viac sekcií - možnosť využiť zaradenie Firemného profilu maximálne do 10 sekcií
   • Oddelenia - kontakty na oddelenia, prípadne na konkrétnych pracovníkov u Zákazníka
   • Pobočky - možnosť vložiť pobočky firmy
   • GA kód (Sledovanie návštevnosti) - možnosť sledovať návštevnosť profilu cez analytický nástroj od spoločnosti Google

 

  • C: Plný firemný profil
   • obsahuje informácie o činnosti Zákazníka v rozsahu až 250 znakov a doplňujúci popis v rozsahu až 1500 znakov;
   • zaručuje vyhľadateľnosť na web stránke Zoznam.sk;
   • všetky Doplnky uvedené v písm. B vyššie;
   • Zoznam môže zmeniť zaradenie do sekcií navrhovaných Zákazníkom, pokiaľ si Zákazník nevybral sekcie Katalógu zodpovedajúce jeho predmetu činnosti a zameraniu. Zoznam je oprávnený preradiť existujúci Firemný profil do sekcií/sekcie podľa vlastného posúdenia. Ak nie je podľa názoru Zoznamu vhodné umiestniť Plný firemný profil do všetkých sekcií vybraných Zákazníkom, Zákazník nemá nárok na refundáciu pomernej časti ceny Plného firemného profilu podľa počtu sekcií, do ktorých bol umiestnený;
   • umiestnenie a vyhľadateľnosť v Katalógu do 7 pracovných dní od úhrady za službu Plný firemný profil.

 

 1. Spoločné ustanovenia pre úpravy Firemných profilov:

  Zoznam vykonáva kontrolu údajov uvedených Zákazníkom vo Firemnom profile. Po každej zmene vykonanej Zákazníkom sa Firemný profil zobrazuje v pôvodnej podobe až do vykonania kontroly úprav zo strany Zoznamu. Zoznam je oprávnený kedykoľvek vykonať nevyhnutné úpravy Firemného profilu tak, aby údaje v ňom obsiahnuté zodpovedali reálnemu stavu.

 2. Heslo k Firemnému profilu:

  • 3.1 Zákazník má možnosť vykonávať zmeny a úpravy svojho Firemného profilu po prihlásení sa do interného systému Katalógu. Prihlasovacím menom Zákazníka je IČO vrátane SK alebo CZ na začiatku; heslo si zadáva Zákazník sám podľa vlastného uváženia pri vytváraní Firemného profilu alebo mu heslo automaticky vygeneruje administračný systém; takto vytvorené heslo oznámi Zoznam Zákazníkovi na požiadanie na kontaktnú adresu uvedenú vo Firemnom profile.

  • 3.2 Strata hesla: Ak osoba, ktorá žiada o vydanie hesla alebo o zrušenie Firemného profilu, nepreukáže dostatočným spôsobom, že je osobou oprávnenou konať v mene Zákazníka (napr. vo Firemnom profile alebo na internetovej stránke Zákazníka sa nenachádza emailová adresa, na ktorú žiada zaslať heslo, prípadne kontaktné telefónne číslo), Zoznam doručí nové vygenerované prístupové údaje na adresu sídla/miesta podnikania Zákazníka v písomnej forme.

 3. Viacero Firemných profilov:

  • Na jedno identifikačné číslo (IČO/DIČ/č. certifikátu, č. zápisu v profesijnej organizácii) môže byť v Katalógu registrovaný len jeden Firemný profil, ktorý môže byť zaradený do sekcií v súlade so zameraním podnikania alebo činnosti Zákazníka. V rámci jednej sekcie môže byť každý Zákazník uvedený len raz. Ak má Zákazník viacero webových stránok, prostredníctvom ktorých informuje o svojej činnosti a ponúka svoje tovary alebo služby, nemožno tieto webové stránky viacnásobne zaradiť do tej istej sekcie v Katalógu; môžu byť uvedené iba v rámci Firemného profilu.

 4. Webové stránky vo výstavbe:

  • Ak Zákazník uvedie vo svojom Firemnom profile url adresu, t.j. adresu webovej stránky, ktorá je vo výstavbe, resp. je nefunkčná, Firemný profil bude zverejnený bez odkazu na túto webovú stránku. Po dokončení alebo obnove funkčnosti webovej stránky môže Zákazník doplniť webovú stránku do svojho Firemného profilu.

V. Reklamné Služby

1. Zoznam poskytuje nasledovné reklamné služby v Katalógu firiem:

 • Sponzorovaný odkaz pri vyhľadávaní kľúčového slova je prednostný výpis, ktorý sa zobrazuje vo vyhľadávaní na Zoznam.sk, t.j. pri vyhľadávaní pomocou konkrétneho kľúčového slova sa odkaz na Zákazníka zobrazuje vždy nad štandardnými výsledkami vyhľadávania/odkazmi v Katalógu.
  • možnosť kombinácie s ľubovoľným Firemným profilom
  • Zákazník si musí zvoliť pre každé vybrané kľúčové slovo nový Sponzorovaný odkaz
  • navrhovaný text nemôže obsahovať slová písané len veľkými písmenami, zvýrazňujúce znaky ako napr. . .:.:<<**>> a v texte nie je možné používať HTML príkazy
 • Sponzorovaný odkaz v sekcii je prednostný výpis, ktorý sa zobrazuje v Katalógu v konkrétnej Zákazníkom zvolenej sekcii vždy nad štandardnými výsledkami vyhľadávania/odkazmi v Katalógu.
  • možnosť kombinácie s ľubovoľným Firemným profilom
  • navrhovaný text nemôže obsahovať slová písané len veľkými písmenami, zvýrazňujúce znaky ako napr. . .:.:<<**>> a v texte nie je možné používať HTML príkazy
 • Garancia prvej strany v sekcii je zobrazením Firemného profilu na prvej strane v sekcii, v ktorej je Firemný profil umiestnený.
  • možnosť kombinácie len s Plným firemným profilom
  • možnosť objednávky len na dobu počas trvania Plného firemného profilu

2. Dohoda o poskytovaní Reklamných služieb je súčasťou Zmluvy, ktorá musí byť uzatvorená v písomnej forme, ak Zákazník nevyužíva službu Firemný profil, t.j. nemá prístupové údaje do administračného systému.

VI. Spoločné ustanovenia

 1. Obsah zverejnený Zákazníkmi: Zákazník je oprávnený v Katalógu zverejňovať vlastné materiály, a to písomné, obrazové aj audiovizuálne, podľa aktuálnej ponuky Zoznamu (video prehliadka prevádzky Zákazníka, jedálne lístky, ponukové listy a pod.). Spoločnosť Zoznam na prenos týchto informácií nedala podnet, nevybrala príjemcu týchto informácií a informácie nezostavila ani neupravila. Zoznam nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený alebo uložený Zákazníkom v Katalógu. Ak sa Zoznam dozvie o protiprávnosti informácií alebo obsahu zverejnenom v Katalógu, bezodkladne k nim zamedzí prístup alebo ich odstráni.

 2. Zoznam je oprávnený na základe vlastného uváženia Firemný profil upraviť alebo od Zmluvy odstúpiť alebo pozastaviť poskytovanie služieb, ak:

  • a. tretia strana uplatní námietky voči reklamnému obsahu Zákazníka zverejnenému v Katalógu firiem, ak sa Zákazník s námietkami tretej strany nevysporiada v dostatočnom rozsahu podľa uváženia Zoznamu v lehote stanovenej Zoznamom;
  • b. reklamné prvky sú podľa uváženia Zoznamu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, s Etickými pravidlami pre reklamu vydanými Radou pre reklamu alebo v rozpore s dobrými mravmi a Zákazník neodstráni vady najneskôr na 3. deň pred dohodnutým dňom začiatku poskytovania reklamných služieb;
  • c. reklamné prvky nezodpovedajú oprávneným záujmom Zoznamu, a to najmä ak priamo alebo nepriamo propagujú produkty alebo služby konkurenčné vo vzťahu k produktom a službám Zoznamu alebo k samotnému Zoznamu;
  • d. reklamné prvky obsahujú zrejme nepravdivú identifikáciu Zákazníka;
  • e. na webovej stránke, na ktorú smeruje url adresa určená Zákazníkom na zverejnenie vo Firemnom profile, je zverejnený prevažne (i) reklamný obsah alebo (ii) prezentácia produktov a služieb bez zjavnej súvislosti s podnikaním Zákazníka alebo (iii) odkazy na webové stránky iných spoločností;
  • f. reklamné prvky sú vytvorené v rozpore s pokynmi uvedenými v pomocných textoch a vysvetleniach (Pomocník) k jednotlivým častiam Firemného profilu;
  • g. Zákazník je v omeškaní so zaplatením svojho splatného záväzku alebo v omeškaní so zaplatením zálohovej faktúry;
  • h. Zákazník porušil niektorú zo svojich povinností podľa týchto OP a nápravu nezjednal ani v primeranej lehote stanovenej na nápravu.
 3. Zoznam je oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb a odstrániť Firemný profil z Katalógu, resp. ho do Katalógu nezaradiť, ak ide o Firemný profil Zákazníka, ktorý bez živnostenského oprávnenia vykonáva činnosť, ktorá má charakter podnikania; rovnaký postup sa uplatní aj v prípade pozastavenia živnosti.

 4. Zoznam je oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb z dôvodu vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť Zoznamu v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka ako aj z dôvodov porušenia povinností tretích osôb (napr. dodávatelia Zoznamu) a to až do času, kým pominú dôvody, ktoré Zoznamu bránili v poskytovaní služieb. Zoznam sa zaväzuje bez zbytočného odkladu upovedomiť Zákazníka písomne, faxom, emailom (alebo telefonicky s následným upovedomením jednou z uvedených foriem) o nezverejnení alebo pozastavení zverejnenia reklamných prvkov a jeho dôvodoch.

VII. Zvýhodnené Služby

 1. Zákazník s Plným firemným profilom získava oprávnenie na využitie jednej alebo viacerých Zvýhodnených služieb Zoznamu alebo tretích strán podľa ponuky platnej v čase trvania služby Plný firemný profil.

 2. Využitie Zvýhodnených služieb môže podliehať osobitnej registrácii a uzatvoreniu samostatnej zmluvy alebo inej dohody s konkrétnym poskytovateľom Zvýhodnenej služby. Poskytovanie Zvýhodnenej služby podlieha samostatným podmienkam a ukončenie poskytovania služby Firemný profil nemá vplyv na trvanie používania konkrétnej Zvýhodnenej služby dojednanej počas doby, kedy Zákazník využíval služby Firemný profil.

 3. Aktuálna ponuka Zvýhodnených služieb je vždy zverejnená na stránke Zoznam.sk.

 4. Právne vzťahy, a to vrátane povinnosti uhradiť cenu za poskytovanie Zvýhodnenej služby, ak je táto poskytovaná odplatne, v súvislosti s využívaním konkrétnej Zvýhodnenej služby vznikajú medzi Zákazníkom, ktorý využíva niektorú zo Zvýhodnených služieb a poskytovateľom danej služby.

VII. Platobné podmienky

 1. Cenu za Firemné profily a Reklamné služby Zákazník uhradí na základe zálohovej faktúry vystavenej Zoznamom, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Po pripísaní ceny na účet Zoznamu, Zoznam vystaví a odošle Zákazníkovi faktúru s náležitosťami riadneho daňového dokladu. Cenu za Zvýhodnené služby uhradí Zákazník priamo poskytovateľovi danej služby.

 2. Aktuálne platné ceny Firemného profilu ako aj Reklamných služieb sú uvedené v Cenníku, ktorý je prílohou týchto OP. K cenám v Cenníku bude účtovaná DPH v aktuálne platnej zákonnej sadzbe.

 3. Zákazník môže od Zmluvy odstúpiť a ukončiť tak zverejňovanie Firemného profilu a poskytovanie Reklamných služieb a to na základe oznámenia doručeného písomne na adresu sídla spoločnosti Zoznam alebo elektronickou poštou (email) na adresu odkazy@zoznam.sk a to najneskôr do 7 pracovných dní od momentu zverejnenia Firemného profilu v Katalógu Zoznam. Zoznam sa zaväzuje vrátiť cenu za Firemný profil a ostatné Služby. Po uplynutí 7 dní od zverejnenia Firemného profilu v Katalógu Zoznam Zákazník môže od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu bez nároku na vrátenie ceny za Firemný profil, ktorú uhradil Zoznamu na vopred určené obdobie.

 4. Zoznam môže od Zmluvy odstúpiť na základe oznámenia odoslaného elektronickou poštou (email) na adresu Zákazníka uvedenú vo Firemnom profile alebo v Zmluve, ak Zákazník neuhradí cenu za Firemný profil alebo ostatné Služby najneskôr do 15 dní od uzatvorenia Zmluvy.

VIII. Osobné údaje

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré Zákazník uviedol pri registrácii alebo kedykoľvek počas trvania Zmluvy na účely poskytovania reklamných a propagačných služieb v Katalógu firiem na Zoznam.sk vrátane poskytovania zákazníckej podpory. Právnym základom spracovania je uzatvorenie a plnenie Zmluvy uzatvorenej so Zákazníkom.  

 2. Prevádzkovateľ je oprávnený získavať osobné údaje, zhromažďovať a uchovávať ich v databáze, evidovať, zverejňovať, likvidovať a využívať pri kontakte so Zákazníkom v súvislosti s poskytovaním služieb, ako aj vykonávať iné úkony spracovania osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie účelu spracovania.

 3. Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Podmienkami ochrany súkromia a spracovania údajov.

 IX. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluva podľa týchto OP je uzatvorená na dobu neurčitú, ak nie je v objednávke a/alebo zmluve uvedené inak.

 2. Zoznam je oprávnený v zmysle ustanovenia § 62 zákona č. 351/2001 Z.z. o elektronických komunikáciách doručovať emailom informácie o vlastných podobných tovaroch a službách osobám, ktoré si vytvorili Firemný profil v Katalógu Zoznam.sk. Príjemca elektronickej pošty má kedykoľvek možnosť odmietnuť také používanie kontaktných informácií v čase ich získavania, zaslaním emailovej správy na odkazy@zoznam.sk a spôsobom uvedeným pri každej doručenej správe, ak také použitie predtým neodmietol.

 3. Zákazníkom, ktorí v čase vytvorenia Firemného profilu vyjadrili súhlas so zasielaním reklamných emailových správ, je Zoznam oprávnený doručovať reklamné správy formou elektronickej pošty. Tento súhlas sa považuje za predchádzajúci súhlas s doručovaním reklamy v zmysle platných ustanovení zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním emailovej správy na odkazy@zoznam.sk a spôsobom uvedeným pri každej doručenej správe.

 4. Súhlasom s týmito Obchodnými podmienkami Zákazník potvrdzuje, že bol s týmito OP oboznámený a akceptuje ich v plnom rozsahu. Spoločnosť Zoznam, s.r.o. si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto OP, pričom na platne uzatvorený právny vzťah medzi spoločnosťou Zoznam, s.r.o. a Zákazníkom sa vzťahujú vždy aktuálne OP. Tieto OP sú platné od 24.11.2009. Posledné doplnenie Obchodných podmienok je účinné od 14.5.2018.

Príloha č. 1: Pomocník pri vypĺňaní Firemného profilu
Príloha č. 2: Cenník Služieb v Katalógu