Technické podmienky


TECHNICKÉ PODMIENKY

Tieto Technické podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok poskytovania reklamných služieb spoločnosti Zoznam, s.r.o. („VOP“). Pri formulovaní týchto podmienok boli ako východiská použité Pravidlá pre internetovú reklamu a Odporúčania pre internetovú reklamu vypracované združením Interactive Advertising Bureau Slovakia (IAB Slovakia) a IAB Europe (Interactive Advertising Bureau).

I. Reklamné prvky musia:

a) rozmermi zodpovedať reklamnému formátu, pre ktorý sú určené;

b) byť dodané v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr 3 pracovné dni pred začatím reklamnej kampane v zmysle čl. III ods. 1 VOP;

Povolené grafické formáty reklamných prvkov (kreatív) sú *.gif, *.jpg, *.png alebo HTML5.

Povolené formáty videokreatív sú *.mpeg, *.mp4, *.m4v.

II. Reklamné prvky nemôžu:

a) prekračovať dátové limity ustanovené pre daný reklamný formát;

b) neprimerane zaťažovať procesor počítača;

c) byť zavádzajúce v zmysle napodobňovania grafického rozhrania operačného systému alebo webového prehliadača;

d) byť agresívne (t.j. najmä blikajúce) alebo inak neprimerane obťažujúce návštevníka webovej stránky;

e) obsahovať preklik na stránky obsahujúce malware alebo iný škodlivý obsah;

f) obsahovať technické alebo obsahové prvky, ktoré by spôsobili jej blokovanie v najrozšírenejších prehliadačoch a službách, najmä z dôvodu obsahu alebo hyperlinku, na ktorý reklamný prvok smeruje.

FLASH formáty Zoznam neprijíma na zverejnenie a reklamné podklady sa v takom prípade nebudú považovať za dodané.

III. Merania: Zoznam generuje ku každej zrealizovanej reklamnej kampani štatistiku vytvorenú vlastným meracím systémom, ktorá obsahuje údaje o počte zobrazení reklamy za každý deň, počte kliknutí na reklamný formát a koeficient CTR. Klientovi je bezodplatne zriadený on-line prístup k štatistikám jeho kampane. Hodnoty vyplývajúce z merania spoločnosti Zoznam, s.r.o. sú záväzné na účely vyhodnotenia splnenia dojednaného rozsahu reklamy.

Externé meracie kódy:

a) je možné použiť len na základe predchádzajúcej dohody so spoločnosťou Zoznam, s.r.o. a za podmienok zachovania funkcionality a bezpečnosti webov, na ktorých sa zobrazuje daný reklamný formát;

b) je možné použiť len vtedy, ak sa jedná o vloženie jednoduchého meracieho kódu bez potreby dodatočných úprav na mieru objednávateľa;

c) nie sú určujúcim ukazovateľom pre vyhodnotenie reklamnej kampane; pre vyhodnotenie reklamných kampaní sa za rozhodujúce považujú merania spoločnosti Zoznam, s.r.o. podľa čl. VII ods. 3 VOP;

d) musia byť kompatibilné s dodanými reklamnými prvkami a so spôsobom ako ich Zoznam nasadzuje cez svoje servovacie systémy na meranie jednotlivých reklamných formátov.

e) musia byť sťahované z domény so zabezpečeným protokolom (SSL)

Použitie externých meracích kódov, ktoré vyžadujú akékoľvek prispôsobenia a úpravy zo strany spoločnosti Zoznam, s.r.o. (napr. na jeden reklamný formát má byť použitých viac meracích kódov alebo merací kód má byť použitý až po uplynutí určitého času zobrazenia reklamy) je možné len na základe predchádzajúcej dohody so spoločnosťou Zoznam, s.r.o. a za osobitne dojednanú úhradu. Bez predchádzajúcej preukázateľnej dohody o použití externého kódu nie je Zoznam povinný externý merací kód použiť a zverejní reklamné prvky s použitím vlastného meracieho systému a v termíne začiatku reklamnej kampane dojednanej v objednávke reklamy.

IV. Technické špecifikácie formátu HTML5

Ide o plnohodnotný fragment HTML, ktorý bude na stránku vložený pomocou tagu iframe (alebo iným technicky vhodným spôsobom). Bannery vo formáte HTML5 je potrebné dodávať ako samostatný archív s príponou ZIP. Archív musí obsahovať spúšťací súbor .html a prípadné ďalšie súbory potrebné pre bezchybné fungovanie banneru. Banner musí byť po spustení spúšťacieho súboru ihneď viditeľný a nie je možné jeho zobrazenie a meranie až s časovým posunom po zobrazení stránky prípadne na základe akcie vykonanej návštevníkom stránky.

Všetky komponenty a sub-komponenty reklamnej kreatívy ( reklamných podkladov) musia byť sťahované z domény so zabezpečeným protokolom (SSL).

V. Formáty bannerov

a) Štandardné formáty sa zobrazujú na pevne určených pozíciách na webovej stránke. Prehľad základných používaných reklamných formátov a maximálnej povolenej dátovej veľkosti:

Názov

Rozmery (px)

Formát

Dátová veľkosť (kB)

Banner Klasik

468x60

Obrázok/HTML5

30

Box In

300x300

Obrázok/HTML5

30

Screen

610x200, 950x200

Obrázok/HTML5

40

Skyscraper

120x600

Obrázok/HTML5

30

Top Box

200x200

Obrázok/HTML5

30

Tooltip

234x90

Obrázok/HTML5

25

Wide banner

610x90

Obrázok/HTML5

30

Half screen

775*100

Obrázok/HTML5

30

Sponzor slova

200*200, 200*300

Obrázok/HTML5

30

b) Neštandardné formáty

 • nemajú na stránke pevne určené pozície, na ktorých sa zobrazujú,
 • prekrývajú obsah alebo časť obsahu stránky, nad ktorou sa zobrazujú,
 • vždy sú predmetom osobitej dohody s obchodným oddelením spoločnosti Zoznam, s.r.o.
 • dátová veľkosť kreatív nemôže presiahnuť 50kB,
 • dĺžka animácie pre Layer nemôže prekročiť trvanie 7 sekúnd.

Príklad: formát Layer + sticker *

Formát Layer + sticker sa skladá z dvoch kreatív. Layer - vačšia kreatíva, je zobrazená nad obsahom stránky maximálne po dobu stanovenú vyššie, po jej uplynutí sa v pravom dolnom rohu zobrazuje druhá, menšia kreatíva - sticker.

VI. Textová reklama

 • zobrazuje sa formou odkazu na stránke
 • musí spĺňať pravidlá slovenského pravopisu, vrátane interpunkčných znamienok (otáznik, výkričník, bodky)

Prehľad používaných textových formátov a limitov:

Názov

Rozsah

Logo

Náš tip

max. 15 znakov vrátane medzier

-

Sponzorský link

max. 100 znakov vrátane medzier

50x50 *.gif / *.jpeg, max. 10kB

Sponzorovaný odkaz

max. 280 znakov vrátane medzier

90x60 *.gif / *.jpeg, max. 10kB


VII. Video spot

Videá v článkoch (pre-roll spot,post- roll spot) musia spĺňať nasledovné kritériá:

 • formát videa je 16:9, t.j. pomer rozmerov strán: 16 (dĺžka) ku 9 (šírka),
 • dĺžka videa je maximálne 30 sekúnd,
 • formát videa je *.mp4, *.avi alebo *.flv.

VIII. PR články - Reklamné články

 • magazín (webová stránka) a dátum zverejnenia sú určené v objednávke /zmluve,
 • špecifikáciu zverejnenia v určitej sekcii magazínu a konkrétny čas zverejnenia určuje s konečnou platnosťou spol. Zoznam, pričom sa snaží zohľadniť požiadavky objednávateľa,
 • v dohodnutý deň je PR článok zverejnený na prvej pozícii v príslušnej sekcii, kde sa  zobrazuje dovtedy, kým ho nenahradí iný článok,
 • z článku môže smerovať obmedzený počet preklikov/ hyperlinkových prepojení/ na webovú stránku objednávateľa, koncového klienta alebo produktu alebo služby klienta; konkrétny počet hyperlinkových prepojení z jedného PR článku podlieha schváleniu spol. Zoznam,
 • text musí byť v slovenskom jazyku,
 • PR článok je potrebné dodať v termíne podľa VOP

Podklady pre zverejnenie PR článkov musia obsahovať: 

 • Nadpis PR článku: minimálne 50 a maximálne 75 znakov,
 • Perex PR článku: minimálne 300 a maximálne 350 znakov,
 • Text PR článku: rozsah maximálne jedna strana A4, typ písma: Times New Roman, veľkosť písma: 12, riadkovanie: 1,5
 • Fotografie: minimálne 1 a maximálne 7 ks, s uvedením, ktorá z nich bude hlavná (titulná), a ktoré budú v tele článku alebo v galérii k článku (a ak je to potrebné, aj uvedenie autora fotografií), rozmery približne 800*600 pixelov, pomer strán hlavnej fotografie je 4:3, stručný popis ku každej fotografii,
 • Určenie, z ktorého slova v článku má smerovať hyperlink a kam má byť presmerovaný.

Akékoľvek odchýlky od stanovených pravidiel podliehajú schváleniu spol. Zoznam.

Bližšie informácie o propagácii klienta formou článkov sú zverejnené v Pravidlách spolupráce medzi inzerentmi  a redakciou  tu.

IX. Natívne články

Natívny článok je redakčne spracovaný text tematicky sa tykajúci služby či produktu klienta spôsobom, ktorý čitateľovi prináša pridanú informačnú hodnotu a nezameriava sa priamo a výlučne len na propagáciu tovaru alebo služby klienta. Článok je vytvorený na základe návrhu témy redakcie či klienta tradičným spôsobom vlastným pre konkrétny magazín z portfólia spoločnosti Zoznam, s.r.o. Finálna podoba článku je v kompetencii spoločnosti Zoznam, s.r.o., ktorá zodpovedá za jeho obsah.

Bližšie informácie o propagácii klienta formou článkov sú zverejnené v Pravidlách spolupráce medzi inzerentmi a redakciou tu.

X. Reklama v mobilných zariadeniach ( mobil, tablet a pod.)

 • je zverejňovaná vo forme statického obrázku alebo animovaného *.gif;
 • zobrazenie flashového banneru nie je možné.

Reklamné formáty:

Square 300*300p., 250*250p., 200*200p.,

Double Square 300*600p.

Full Screen.

Reklamné formáty v mobilnej verzii:

Stripe - podľa rozlíšenia mobilného zariadenia

Rozmery: 320*48p., 300*50p., 216*36p., 168*28p., 120*20p., 100*17p.

XI. Direct mail

Podklady musia spĺňať tieto podmienky:

 • maximálna veľkosť e-mailu aj s obrázkami je 40kB,
 • povolené formáty obrázkov sú *.gif, *.jpg, *.png,
 • obrázky musia byť pripojené k e-mailu formou prílohy a treba ich započítať do veľkostného limitu uvedeného vyššie,
 • klientom dodané HTML nesmie obsahovať volanie externého CSS ani JS, ani tzv. inline-JS.

Návrh e-mailu musí obsahovať najmä:

Sledovať prekliky je možné len spolu na všetky URL obsiahnuté v e-maile, teda nie selektívne.