Právne informácie


Záväzné firemné pravidlá

Záväzné firemné pravidlá ochrany osobných údajov pri nakladaní s osobnými údajmi v skupine Deutsche Telekom. Spoločnosť Zoznam, s.r.o. je členom skupiny Deutsche Telekom  („DT“).  Ochrana osobných údajov zákazníkov, zamestnancov a iných osôb spojených so skupinou DT je najvyššou prioritou spoločností v rámci tejto skupiny. Vytvorením  týchto Záväzných firemných pravidiel ochrany osobných údajov skupina DT v celosvetovom meradle vytvára štandardizovanú vysokú úroveň ochrany osobných údajov, ktorú je možné aplikovať na používanie údajov v rámci jednej spoločnosti ako aj  v rámci viacerých spoločností v rámci skupiny DT. Čítať záväzné firemné pravidlá.

Sprostredkovatelia

Spoločnosť Zoznam, s. r. o. je prevádzkovateľom viacerých informačných systémov obsahujúcich osobné údaje a dbá o zachovávanie práv používateľov svojich služieb a o ochranu ich súkromia. V súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  ( „Zákon“) poverila spoločnosť Zoznam, s. r. o. spracovaním osobných údajov používateľov svojich služieb sprostredkovateľov, ktorí sú uvedení v nasledujúcom zozname. Zverejnenie tohto zoznamu sa zároveň považuje za oznámenie podľa §8 ods.6 Zákona. Otvoriť zoznam sprostredkovateľov.

Cookies

Cookies sú mikrodáta ukladané webovou stránkou v čase, keď užívateľ pristupuje ku stránke z webového rozhrania alebo mobilného zariadenia. Cookies sa uchovávajú z viacerých dôvodov, no predovšetkým ide o zabezpečenie schopnosti stránok rozpoznávať užívateľa a jeho doterajšie aktivity. Predtým, ako na konkrétnej webovej stránke dôjde k ukladaniu cookies,  vyžaduje sa súhlas návštevníka webovej stránky. Prečítať si viac o cookies.