Ochrana súkromia


Poučenie osôb o ich právach pri spracovaní osobných údajov

 Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe výkonu nášho oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte:

1) právo namietať -  máte právo kedykoľvek vzniesť námietku, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, proti spracúvaniu , ktoré sa Vás týka. Jedná  sa o situáciu, kedy je spracovanie údajov dovolené a v súlade so zákonom, ale na Vašej strane existujú konkrétne dôvody, pre ktoré si neželáte, aby  k spracovávaniu dochádzalo. V takom prípade nebude spoločnosť Zoznam Vaše údaje spracúvať, ak nebudú existovať nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevážia nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pokiaľ sa nebude jednať o spracovanie na účely preukázania, uplatnenia alebo obhájenia  právnych nárokov spoločnosti Zoznam. Nie je možné namietať voči spracovaniu  údajov na účely plnenia zmluvy o poskytovaní služieb.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho udeleného súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, máte:

2) právo na odvolanie súhlasu - máte právo Váš súhlas so spracovaním na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

ďalšie Vaše práva:

3) právo na  prístup k osobným údajom- máte právo požadovať potvrdenie, či Vaše osobné údaje sú predmetom spracovania. Poskytneme Vám kópiu osobných údajov. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, od Vás môžeme požadovať odplatu administratívnych nákladov. Ak ste požiadali o informácie emailom, rovnakým spôsobom Vám aj odpovieme, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob..

4) právo na opravu -  máte právo žiadať opravu nesprávnych alebo neúplných údajov, ktoré sa Vás týkajú.  

5) právo na výmaz - máte právo žiadať vymazanie Vašich údajov osobných údajov. Právo na výmaz sa  však v niektorých  prípadoch neuplatní, a to a najmä aj je spracúvanie potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie,  na účely archivácie alebo na účely obhájenia právnych nárokov

6) právo na obmedzenie spracovania  - môžete požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií: (i) popreli ste presnosť údajov, a to na dobu potrebnú na overenie ich presnosti; (ii) spracovanie Vašich údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia; (iii) údaje už  nepotrebujeme na  účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov; (iv) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich údajov na účely priameho marketingu, kým nebude overené, že  naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

7) právo na prenos-  máte právo získať Vaše osobné údajov, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať prenos týchto údajov od nás k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a ak (i) sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo zmluve uzatvorenej s nami alebo (ii) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

8) právo na namietnutie automatizovaného rozhodnutia, t.j. právo namietať,  aby sa na osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní  osobných údajov a ktoré má právne účinky, ktoré sa osoby  týkajú alebo ju významne ovplyvňujú. Takéto automatizované rozhodnutia  bude spoločnosť Zoznam vykonávať len výnimočne napr. ak  bude zamietnutá možnosť registrácie do niektorej z našich služieb z dôvodu, že už existuje iné užívateľské konto s rovnakým názvom alebo prihlasovaním  menom.

 9) právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu OÚ Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

Ako si môžete uplatniť svoje práva?

Môžete si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez nižšie uvedené kontaktné údaje.

Budeme sa snažiť vyjadriť sa k Vašim požiadavkám v čo najkratšej dobe, najneskôr však do 30 dní od doručenia žiadosti.

Túto lehotu môžeme v prípade potreby  a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť. Nie sme povinný v niektorých prípadoch žiadosti úplne alebo čiastočne vyhovieť, a to najmä v prípadoch, ak je žiadosť zrejme  bezdôvodná  alebo neprimeraná alebo opakujúca sa. V takýchto prípadoch môžeme požadovať primeranú platbu zohľadňujúcu administratívne náklady  spojené s poskytnutím informácií  alebo vykonaním úkonov alebo môžeme odmietnuť vyhovieť žiadosti.

Ak budeme mať odôvodnené pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môžeme si vyžiadať  poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti.

Informácie o tom, že ste ako dotknutá osoba uplatnila svoje práva a ako bola žiadosť vybavená, je uchovaný na účely dokladovania vybavenia žiadosti, pre štatistické účely, na účely zlepšovania služieb a ochrany práv prevádzkovateľa..

Kontakty

Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte v tejto súvislosti prosím spoločnosť Zoznam na adrese Zoznam, s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2A, 821 08 Bratislava -Ružinov, alebo emailom na adrese ochrana.udajov@firma.zoznam.sk  

Poučenie o spracovaní osobných údajov  pre osoby  uvádzané v spravodajstve a v reklame

Spracovanie osobných údajov v spravodajstve

Pri spracovanie osobných  údajov na účely spravodajstva a pri výkone novinárskej činnosti sa uplatňujú osobitné podmienky, lebo prevádzkovateľ spoločnosť Zoznam, s.r.o. šíri a zverejňuje tieto údaje pri  výkone práva na slobodu prejavu a na informácie.  Spoločnosť Zoznam, s.r.o. je prevádzkovateľom  nasledovných webových spravodajských a publicistických magazínov:  Topky.sk,  Športky.sk, Dromedar.sk, Openiazoch.sk, Špuntik.sk, Vyšetrenie.sk, Podkapotou.sk, Karierainfo.sk.

Spoločnosť Zoznam, s.r.o. spolupracuje  s viacerými spravodajskými  a publicistickými webovými portálmi, ale nie je  ich prevádzkovateľom, a to v prípadoch: plnielanu.sk, pc.sk, pretaktovanie.sk, hashtag.sk, androidportal.sk, telkacmagazin.sk, Feminity.sk Hudba.sk, Urobsisam.sk,  Mojdom.sk, Gurman.sk, Basket.sk. Informácia o prevádzkovateľovi webovej stránky je vždy zreteľne vyznačená na stránke, zvyčajne v spodnej časti.

 Spracovanie osobných údajov v reklame a inzercii

Osobné údaje  sa môžu vyskytovať aj v reklame a inzercii, ktorej zverejnenie si u nás objednávajú naši zákazníci. Tieto údaje spracúva spoločnosť Zoznam, s.r.o. na účely plnenia zmluvy so zadávateľom reklamy/ inzercie ako aj na účely ochrany našich práv a práv tretích osôb. Spoločnosť Zoznam nezodpovedá  za správnosť a pravdivosť informácií uvedených v reklame; v prípade námietok alebo otázok k obsahu reklamy je potrebné kontaktovať konkrétneho zadávateľa reklamy.